< Index

Virtuality

On Virtuality: Deleuze, Bergson, Simondon
#36